แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะพระนางตอบ “ได้” ใจสุภาพ
ชาวเราจึงมีลาภประเสริฐแสน
องค์พระบุตรจุติในดินแดน
วิมานแมนโลกฟื้นคืนสัมพันธ์
สิ่งที่เห็นเป็นแรงสำแดงประจักษ์
คือความรักของมารีย์ศรีสวรรค์
ต่อพระเจ้าและมนุษย์สุดรำพัน
คำ “ได้” นั้นคือรักศักดิ์สิทธิ์แล

คำว่า “ได้” ตลอดชีพของพระนาง
อยู่บนทางความเชื่ออันแน่วแน่
ด้วยความรักจริงใจใหญ่ยิ่งแล
เหมาะสมแท้กับคำสดุดี
พระนางคือชนนีแห่งความรัก
เป็นตำหนักขององค์พระทรงศรี
การปฏิเสธพระไซร้ไม่เคยมี
ตลอดชีวีมีแต่ “ได้” ให้พระองค์