แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
thumbnail.aspx
อันความเชื่อเหนือกว่าเหตุผลแน่

เมื่อเป็นแง่ระดับของพระเจ้า

ลำพังเหตุผลไซร้ไม่ช่วยเรา

ให้ได้เข้าไปถึงซึ่งพระองค์

การค้นคว้าหาเหตุตามเขตขอบ

เป็นการชอบอย่างหนึ่งพึงประสงค์

แต่อย่าพึ่งเหตุผลจนเลยธง

ดึงพระองค์ลงตามอำเภอใจ

เช่นพระรหัสธรรมอันล้ำฤทธิ์


มนุษย์คิดเข้าใจได้ไฉน

หากถือสติปัญญากว่าสิ่งใด

เป็นอย่างไรคนรู้น้อยด้อยปัญญา

พระแม่ทรงสอนให้เราได้รู้

พระนางนั้นคือผู้ไม่รู้กว่า

แต่รักเชื่อพระเจ้าเฝ้าภาวนา

และเป็นที่สนิทเสน่หาของพระองค์