แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คุณค่าของความจน

อันความจนข้นแค้นแสนสงสาร
พระประทานให้มีเพื่อศรีสรวง
ประเสริฐด้วยคุณค่ากว่าทั้งปวง
มิได้ลวงล่อใครให้หลงทาง
ความจนนี้มีแบบแยบคายอยู่
ที่เรารู้ขัดสนจนสองอย่าง
คือฝ่ายจิตฝ่ายกายในหลายทาง
ทั้งสองอย่างมีอยู่คู่ฟ้าดิน

จนฝ่ายจิตคิดตกมิงกหลง
ไม่พะวงติดใจในทรัพย์สิน
ใช้เผื่อแผ่เมตตาเป็นอาจิณ
ทรัพย์สินสิ้นเพื่อองค์พระทรงชัย
ส่วนคนจนฝ่ายกายคล้ายกันอยู่
เขาเป็นผู้คล้ายจริงยิ่งไฉน
กับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกร
จนทางใจและกายหมายสอนเรา