แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วิญญาณกายหมายสุข

พระคริสตองค์ทรงคืนพระชนม์ชีพ
คือประทีปฉายแสงแสดงหมาย
ว่าความจริงนั้นหรือคือความตาย
ให้คนกลายเป็นฝุ่นเป็นดินไป
แต่วิญญาณเป็นจิตชีวิตแท้
ไม่ตายไม่ปรวนแปรสึกหรอได้
จะกลับมาร่วมกันวันหนึ่งไซร้
โดยไม่ไร้กายาให้แยกกัน

จะได้มีชีวิตอันสูงส่ง
กับพระองค์เรื่อยไปในสวรรค์
การทำดีหนีบาปจึงสำคัญ
เพื่อรับวันพิพากษาคราวายชนม์
พระให้แม่มารีย์คืนชีวิต
กายพร้อมจิตร่ำรวยด้วยกุศล
ครองสวรรค์ยิ่งใหญ่ในเบื้องบน
เพื่อช่วยเราทุกคนให้ได้ดี