แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มารดาแห่งความเพียร

พระมารดามาเยือนเตือนโลกนี้
หลายครั้งและหลายที่มีความหมาย
ให้มนุษย์ทิ้งบาปปราบใจกาย
เพื่อยับยั้งอันตรายฝ่ายวิญญา
พระนางทรงล่วงรู้บาปของโลก
จึงเศร้าโศกกังวลยิ่งนักหนา

ด้วยพระยุติธรรมกำลังมา
เพื่อลงโทษโลกาตามบาปกรรม
แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ใจหลงผิด
พากันคิดว่ามันเป็นเรื่องขำ
แล้วก็ยังเฉยเมยละเลยคำ
ที่พระแม่ทรงย้ำให้กลับใจ
พระแม่จึงต้องมาไม่หยุดหย่อน
เหมือนอ้อนวอนมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่
ส่วนพวกพ้องของพระแม่สิแน่ใจ
ร่วมหทัยร่วมงานพระมารดา