การเยี่ยมเยียน

พระแม่สิสอนใจให้เราคิด
ว่าการติดกับที่ไม่ดีแน่
แต่ควรมองใกล้ไกลออกไปแล
ความรักแท้จักนำให้ทำงาน
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สุดประเสริฐ
ช่วยก่อเกิดศรัทธามหาศาล
ผลความรักชักนำฝ่ายวิญญาณ
เกษมศานติ์ร่วมกันบรรเทาใจ

พระแม่ทรงเยี่ยมญาติเอลิซาเบธ
ก็ด้วยเจตจำนงสละให้
ปรนนิบัติไม่ถอยคอยรับใช้
ญาติจึงได้ร่มรอดปลอดภัยดี
การเยี่ยมเยียนช่วยเหลือเผื่อแผ่สุข
บรรเทาทุกข์โรคภัยให้หายหนี
ลูกที่ดีเลียนแบบแม่มารีย์
จักเกิดศรีเกิดคุณได้บุญเอย