แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สาสน์แม่พระฟาติมา

พระมารดามารีย์มีพันธะ
คือภาระอำนวยช่วยเสริมส่ง
ให้มนุษย์ครบครันใจมั่นคง
เพื่อเดินตรงตามพระคริสต์ไม่ผิดทาง
พระแม่ทรงสอนใจให้ตื่นเฝ้า
ชิดสนิทกับพระเจ้าไม่เหินห่าง
เพราะโลกไซร้ใกล้ถึงซึ่งปลายทาง
อย่าได้วางตนไว้ในอันตราย

ลูกประคำภาวนาอย่าท้อจิต
อีกทำกิจใช้โทษให้มากหลาย
แม่มาเยือนเตือนใจอยู่ไม่วาย
เราทั้งหลายก็รู้อยู่ทั่วกัน
ผู้ไม่ยอมเปิดตาหาเหตุผล
อีกผู้คนที่ประมาทสาส์นสวรรค์
ประพฤติตัวชั่วช้าสารพัน
อาจสักวันเสียสวรรค์นิรันดร