แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ดวงกลมมารดามหาทุกข์
เจ็ดดาบซุกเสียบแทงแสยงขวัญ
เคยเจ็บปวดรวดเร้าเศร้าอนันต์
เพราะคมมันบาดในพระทัยจริง
ซึ่งเปรียบถึงความทุกข์เจ็ดประการ
ที่ทรมานพระแม่แน่อย่างยิ่ง

แต่ถ้ามาคิดถึงซึ่งความจริง
ยังมีสิ่งที่แสลงแทงพระทัย

ปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยบาป
นั่นแหละดาบร้ายจริงยิ่งไฉน
มันทรมานพระบุตรสุดดวงใจ
พระแม่ไซร้ยิ่งตรมระทมทรวง
ฉะนั้นลูกที่ดีต้องหนีบาป
อันเป็นดาบแทงใจที่ใหญ่หลวง
สร้างกุศลผลบุญคุณทั้งปวง
จะบรรเทาดวงพระทัยพระมารดา