แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำเตือนของพระแม่

หากมนุษย์ยังเฉยละเลยเรื่อง
การทำเคืองพระทัยไม่ทิ้งบาป
พระยุติธรรมของพระเจ้าเราก็ทราบ
โลกจักมีสภาพสุดวุ่นวาย
ด้วยจักเกิดสงครามลามลุกร้อน
คนม้วยมรณ์ฆ่าฟันกันเหลือหลาย

ที่สิ้นชีพอดอยากมีมากมาย
ซ้ำอันตรายธรรมชาติอนาถจริง
ทั้งศีลธรรมความรักจักตกต่ำ
ลัทธิอุบาทว์จะครอบงำกระทำหยิ่ง
หลายวิญญาณเสียไปเป็นความจริง
จะเกิดสิ่งทุกราจารการมลทิน
แต่พวกเราคริสตชนคนของแม่
ต่างเชื่อแน่แม่พระชนะสิ้น
รักภาวนาพลีกรรมทำอาจิณ
ท่ามกลางกลิ่นกลียุคลุกเป็นไฟ