แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แม่ของมวลมนุษย์

แม้พระบุตรผุดผ่องเกียรติก้องฟ้า
ถ่อมองค์มาอาศัยในพระแม่
ได้เลือดเนื้อเจือจานสรรพางค์แล
พึ่งพระแม่เมื่อเยาว์เราทราบกัน
ก็ในเมื่อพระเจ้าเราถ่อมองค์
โดยประสงค์ให้เราระลึกมั่น
ความสุภาพความเชื่อนั้นมันสำคัญ
พระเลือกสรรพระนางเหตุนี้แล

ทั้งพระองค์ก่อนมลายวายชีพไซร้
ก็มอบพระนางไว้ให้เป็นแม่
ของปวงมนุษยชาติอย่างเที่ยงแท้
มีข้อแม้แก้ตัวได้อย่างไร
ผู้ใดไม่ศรัทธาแล้วหาเรื่อง
อวดปราดเปรื่องสำแดงแย้งยกใหญ่
พาคนอื่นหลงผิดติดตามไป
เขาจะได้อะไรไตร่ตรองดู