แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงบรรเทาพระทัยแม่

เมื่อยามลูกล้มป่วยด้วยสักอย่าง
แม่ไม่ห่างดูแลแผ่สงสาร
เฝ้าสนใจใส่ใจในอาการ
ทั่วดวงมานของแม่แปล้เปี่ยมทุกข์
ตรงกันข้ามยามแม่แก่สังขาร
หรือทรมานกายใจไม่เป็นสุข
หรือโรคภัยไข้เจ็บเหน็บให้ทุกข์
คนที่ปลุกปลอบใจไม่ค่อยมี

คิดถึงเรากับแม่แห่งสวรรค์
ซึ่งผูกพันยิ่งกว่าทางศักดิ์ศรี
เพราะบาปชั่วทั่วหล้ามหาทวี
เห็นเช่นนี้พระแม่ตรมระทมทรวง
ฉะนั้นลูกที่ดีต้องหนีบาป
อันเป็นดาบแทงใจที่ใหญ่หลวง
สร้างกุศลผลบุญคุณทั้งปวง
จะบรรเทาดวงหทัยพระมารดา