แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เสียงของแม่พระ

สาส์นพระแม่แพร่ไปในโลกหล้า
เป็นวาจาของพระเจ้าถึงเราทั่ว
พระอาชญามาใกล้ให้เกรงกลัว
เร่งเตรียมตัวเตรียมใจใช้โทษแล
เพื่อให้คำตักเตือกนั้นมีผล
จึงเวียนวนทางรูปของพระแม่
ให้ร่วมมือถือตามอย่าเชือนแช

หาไม่โลกโดนแน่พระยุติธรรม
เพื่อความรอดใหญ่หลวงปวงคนบาป
และเพื่อมีสันติภาพจากสวรรค์
ควรให้สาส์นพระแม่แผ่ครบครัน
โดยช่วยกันประกาศตลอดไป
บุญแก่ข้าบริการงานพระแม่
บุญแก่เสียงเที่ยงแท้ไม่หวั่นไหว
ที่สรรเสริญโฉมยงพระทรงชัย
เสียงนั้นไซร้ใครเป็นเห็นมีบุญ