แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

น้ำตาแม่

น้ำตาแม่หลั่งไหลในความทุกข์
ใจร้อนลุกดังไฟในความห่วง
หากว่าลูกพลัดพรากไปจากทรวง
ประดุจดวงชีวันนั้นบรรลัย
ก็หทัยผุดผ่องของพระแม่
จะทุกข์ใจใหญ่แท้ยิ่งไฉน
มาตักเตือนคริสตชนคนทั่วไป
ให้ห่วงใยความรอดปลอดภัยพาล

ด้วยโทษทัณฑ์นั้นหนอรออยู่แล้ว
โลกไม่แคล้วอาชญามหาศาล
เว้นเสียแต่กลับใจแก้ไขการณ์
พึ่งพระหรรษทานพระองค์แล
บาปทำให้ใจมนุษย์ประดุจหิน
แม้ได้ยินกี่ซ้ำคำพระแม่
จะนรกหรือสวรรค์ฉันไม่แคร์
น้ำตาแม่จึงไหลรินไม่สิ้นเอย