แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

virgin-mary-pics-0812ดวงหทัยบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่ง

ซึ่งรักจริงเที่ยงแท้ไม่แปรผัน

รักพระเจ้ารักมนุษย์สุดชีวัน

พระสร้างสรรค์หทัยนี้ดีกระไร

หทัยที่เมตตามหาศาล

ต่อวิญญาณเหลือล้นพ้นไฉน

คอยช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันภัย

เช่นแม่เอาใจใส่ต่อชาวเรา

หทัยนี้คือศูนย์แห่งความรัก

ที่เราจักรักตอบองค์พระเจ้า

โดยร่วมกับพระแม่ผู้บรรเทา

ที่เชิญเราเข้าพึ่งดวงพระทัย

หากเวลามาถึงซึ่งใกล้แล้ว

ความมีชัยไม่แคล้วความยิ่งใหญ่

อำนาจผีปีศาจจะปราชัย

ต่อดวงหทัยนิรมลของมารีย์