แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เม็ดของสายประคำ

r5l“สายประคำนับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นธรรมเนียมตลอดมา สำหรับการสวดแบบนี้     ถ้าจะพิจารณาโดยผิวเผิน   เม็ดของสายประคำเป็นเพียงหน่วยนับจำนวนบท “วันทามารีย์”  ที่สวดต่อเนื่องกันเท่านั้น” (ข้อ 36)
“การสวดสายประคำเป็นการแสดงความรักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต่อผู้ที่เรารัก แม้จะใช้ถ้อยคำเดียวกัน แต่ความรู้สึกที่แสดงออกมานั้นใหม่สดอยู่เสมอ” (ข้อ 26)
“สิ่งแรกที่น่าสังเกตคือ ไม้กางเขนที่เป็นจุดเริ่ม และจุดจบของการสวดสายประคำ ชีวิตและคำภาวนา ของผู้ที่มีความเชื่อจึงมารวมอยู่ที่พระคริสตเจ้า” (ข้อ 36)