แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สายประคำ - สายสัมพันธ์แห่งจิตวิญญาณ
ผู้ที่สวดสายประคำอย่างดี อย่างตั้งใจสม่ำเสมอ จะรักพระเจ้าเหนือทุกสิ่งและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พระเจ้าทรงรักเขา หรือจะรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง ตามที่พระเยซูได้สอนอัครสาวกของพระองค์

อ่านทั้งหมด