foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

22-23-12-57 51

ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นพุทธ ในกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ชมวีดีทัศน์เรื่อง การบังเกิดของพระเยซูเจ้า มีการตอบคำถามจากวีดีทัศน์ เกมส์ซ่อนหาภาพ จากเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้า รู้จักประวัติของวันคริสต์มาส ความหมายและความสำคัญ อีกทั้งได้ชมตัวอย่างของความดีในสังคมผ่านหนังโฆษณา ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของพวกเรา และพวกเขาด้วย