foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

12-12-57 104

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมฐานวันพระคัมภีร์บูรณาการกระแสเรียก เขต6 ณ วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.00-14.30 น.

โดยกิจกรรมที่จัดเปฝฝ้นการตอบคำถามเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเรียกในพระคัมภีร์ ทั้ง อับราฮัม  โมเสส โยนาห์ และบรรดาอัครสาวก เป็นต้น ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกควบคู่กันไป