foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

2014 16-18oct

ค่ายพระคัมภีร์ยอห์น 2014

รายงานข่าวโดย...แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นผู้จัดการแผนกฯ "จัดค่ายพระคัมภีร์ศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น" โดยทีมงานครูคำสอนประกอบด้วย อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์  คุณครูสมบัติ งามวงศ์ และ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ  คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ โรงเรียนนักบุญเปโตร คุณครูวารุณี สิริสาธิต กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์  และบรรดาครูคำสอนในโรงเรียนและเขตวัดที่นำเด็กมาร่วมค่ายฯ  และมีพิธีมอบวุฒิบัตรค่ายพระคัมภีร์ โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส เป็นประธานฯ ร่วมกับคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร  เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2014  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 78 คน

การจัดค่ายพระคัมภีร์ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์
 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนศึกษาพระคัมภีร์ และนำคุณค่าในพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
    แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อดำเนินชีวิตคริสตชนตามคุณค่าพระวรสารร่วมกันในค่ายพระคัมภีร์
3.เพื่อให้สถานศึกษาคาทอลิก เสริมสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยการจัดโอกาสให้กับเด็กและ  เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าพระวรสารมากยิ่งขึ้น
แผนกพระคัมภีร์ ได้จัดค่ายพระคัมภีร์เพื่อศึกษาพระวรสารยอห์น โดยมีเนื้อหาดังนี้
หัวข้อ    เนื้อหา     พระคัมภีร์ตอนที่ศึกษา
1    สำรวจพระคัมภีร์ (ทั้งเล่ม)    ศึกษารายชื่อหนังสือพระคัมภีร์และอักษรย่อของพระคัมภีร์
2    สำรวจพระวรสารยอห์น     ยอห์น บทที่ 1-21
3    พระเยซูเจ้าเริ่มเผยแสดงพระองค์เอง           ศึกษาพระวรสารยอห์น ยน 2:1-12  งานสมรสที่หมู่บ้านคานา 
และ ยน 4:1-42 พระเยซูเจ้ากับชาวสะมาเรีย 
4    พระเยซูเจ้าเริ่มเผยแสดงพระองค์แก่ชาวยิว    ศึกษาภาพรวมพระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 5-12
ศึกษา เครื่องหมาย  -เทศกาล – เหตุการณ์การเปิดเผยพระองค์เองแก่ชาวยิว 
แสดงละคร ยอห์น บทที่  5-12 การเปิดเผยพระองค์เองแก่ชาวยิว 
5    พระเยซูทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระมหาทรมานของพระองค์     ศึกษา ยน 19 :17-30 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรีงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์


 การจัดค่ายพระคัมภีร์ในครั้งนี้ ทางทีมงานจัดค่ายฯ แบบบูรณาการโดยใช้วิธีการศึกษาแบบ The Joy of Discovery in the Bible study (JOD)  วิธีศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama  การแสดงละคร การแบ่งปันพระวาจา การใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายพระคัมภีร์ตามคุณค่าพระคัมภีร์โดยร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนา  และการจำลองเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ประยุกต์กับพิธีกรรม ฯลฯ
     อย่างไรก็ดี ทางแผนกพระคัมภีร์ ขอขอบคุณบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ผู้บริหาร ครูคำสอน และผู้ปกครองที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในความดูแลของท่านได้มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์ในค่ายฯ ร่วมกัน และทางแผนกฯ กำลังพิจารณาจะจัดค่ายพระคัมภีร์นี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมใน พิธีเปิดตัวพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์โดยมาค่ายพระคัมภีร์และร่วมพิธีฯด้วยกันด้วย ขอพระเจ้าอวยพร

ประมวลภาพ ชุดที่ 1

ประมวลภาพ ชุดที่ 2