foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC09990 resize

วันที่ 8 กันยายน 2014 ทีมคำสอนสัญจรได้ร่วมจัดกิจกรรมโอกาส "ฉลองวันเกิดแม่พระ" แก่เด็กๆ นักเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลแม่พระฟาติมา ดินแดง ในภาคเช้าคณะครู นักเรียนได้ร่วมวจนพิธีกรรมถวายเกียรติแด่แม่พระ และในตอบจบพิธีครูและนักเรียนทุกคนได้ถวายดอกไม้แด่แม่พระด้วย

ต่อจากวจนพิธีกรรม เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้กับเด็กๆ ให้ปีนี้หัวข้อคือ มารู้จักพระเยซูเจ้ากันเถอะ

ช่วงที่หนึ่ง วีดีทัศน์ประวัติพระสันตะปาปา ฟรังซิส ชมวีดีทัศน์จบแล้ว เด็กร่วมตอบคำถาม

ช่วงที่สอง วีดีทัศน์เรื่อง อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า ระหว่างชมวีดีทัศน์จะสลับกับการตอบคำถามเป็นช่วงๆ

ช่วงที่สาม วีดีทัศน์โฆษณาเรื่อง เชื่อในความดี ชมจบแล้วตอบคำถาม

ช่วงที่สี่ วีดีทัศน์เรื่อง ลาซารัส ชมและตอบคำถามเป็นช่วงๆ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เน้นให้เด็กๆ ได้รับความรู้ และการนำตัวอย่างที่ดีๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากตัวอย่างของพระเยซูเจ้า และชายคนนั้น และการส่งต่อความดีนั้นไปสู่คนรอบข้าง