foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

16-17-8-57 123

    ฝ่ายประกาศข่าวดี คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยมีซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา เป็นประธาน ร่วมกับ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เชิญทีมงานจากแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จำนวน 3 ท่าน คือ คุณสมบัติ งามวงศ์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณอมรรัตน์ พันธ์พานิช ไปให้การอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ประจำวัดน้อยของอารามพระหฤทัยฯ เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.  2557 ณ ห้องประชุมของอารามฯ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคุณครูจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ พนักงาน และผู้ฝึกหัดของคณะ รวมทั้งหมด 29 ท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้ฆราวาสได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และก่อนเริ่มการอบรม คุณพ่อวีระศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช จิตตาธิการอารามพระหฤทัยฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด พร้อมทั้งกล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้อ่านฯ ในโอกาสนี้ด้วย  

การอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การสำรวจพระคัมภีร์และความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์    
2.  คำแนะนำในการอ่านพระคัมภีร์
3. พิธีบูชาขอบพระคุณ และปีพิธีกรรม        
4 .หนังสือที่ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
5. กฎหมายและพิธีกรรม              
6.ข้อพึงใส่ใจ และคำแนะนำสำหรับผู้อ่านพระคัมภีร์
7. ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน
8. ซ้อมพิธีแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์
    หลังการอบรมครั้งนี้ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ จะจัดให้มีพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ของวัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ  อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557  พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.00 น. โดยคุณพ่อวีระศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช จิตตาธิการฯ เป็นประธานในพิธี 
ณ วัดน้อยของอารามฯ 
รายนามของผู้อ่านพระคัมภีร์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
    1. คุณเทเรซา วันวิสา อย่างวิชัยกุล
    2. คุณโรซา อำภา เลาหาง
    3.คุณมารีอา มักดาเลนา กนกนิภา  หาดภูมิ
    4. คุณมารีอา พรรณธิกา ถ้ำสูงเนิน
    5. คุณเทเรซา สุชาดา จันทร์แก่น
    6. คุณเทเรซา มาลาตี สอนจันทร์
    7. คุณเปโตร วีระชน ปะขะเต
    8.คุณมารีอา วิลาวรรณ สุขชัย
    9. คุณอาคาทา ทิพย์สมัย วาปีกัง
การอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ผู้อ่านฯ มีความมั่นใจในการทำหน้าที่ผู้อ่านพระคัมภีร์อย่างดียิ่งๆขึ้นไป และทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประกาศข่าวดีในพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างดีต่อไป 
(รายงานข่าวโดย...คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ    ภาพข่าวโดย...ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ และคุณอมรรัตน์ พันธ์พานิช)