foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

8-7-57 054

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ให้โรงเรียนพระแม่มารี สาทร ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-15.30น.

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป้น 4 รอบ ตามแต่ละช่วงชั้น รอบแรกเป็นนักเรียนป.1-3 รอบที่สอง เป็นนักเรียน ป.4-6 รอบที่สามเป้น นักเรียน ม.1-3 และรอบสุดท้ายเป้นนักเรียนชั้น ม.4-6 กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ สำหรับช่วงประถมต้นนั้นเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างโลกและพระแม่มารรีย์ ผ่านทางการชมวีดีทัศน์และตอบคำถาม ส่วนระดับมัธยมเป้นเรื่องของประวัติศาสตร์แห่งความรอด และเรื่องของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ผ่านการชมวีดีทัศน์และตอบคำถามเช่นกัน