foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC01525 resize

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2014 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาครูคำสอนเพื่อเตรียมการจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2014 เพื่อให้การจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของสังฆมณฑลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ผู้สอนมีสื่อ และใช้สื่อในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจในบทเรียน และมีความกระตือรือร้น สนใจ และมีความสุขในการเรียนคำสอน

ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้จึงเริ่มด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดค่ายคำสอน การใช้สื่อวีดีทัศน์ โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน โดยพระสังฆราช ฟรังซิส วีระ อาภรณ์รัตน์ ต่อจากนั้นครูคำสอนได้แบ่งกลุ่มตามศีลที่จะสอน คือเตรียมรับศีลมหาสนิท เตรียมรับศีลกำลัง เพื่อฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อด้วยมือเพื่อประกอบการเรียนการสอน และในตอนกลางคืน มีการฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ด้วย ซึ่งบรรยากาศ และการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยครับ