ทีมคำสอนสัญจรร่วมฝึกปฏิบัตินักศึกษา ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) หัวข้อ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนคริสตศาสนธรรม"

24-29-11-56 110

ทีมคำสอนสัญจรร่วมฝึกปฏิบัตินักศึกษา ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) หัวข้อ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนคริสตศาสนธรรม" วันที่ 25-29พฤศจิกายน ค.ศ. 2013

ในระหว่างการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ นักศึกษาได้ทำการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองและกลุ่ม ตั้งแต่สื่อที่ทำด้วยมือ เช่น การปั้นดินน้ำมัน เรื่องราวในพระคัมภีร์ การแต่งกายบุคคลในพระคัมภีร์ด้วยหนังสือพิมพ์ การสร้างสื่อเพื่อประกอบการสอนวิชาคำสอน - สาธิตการสอน และต่อด้วยการสร้างสื่อและกิจกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรม Powerpoint, Printshop delux และ Proshow producer

 

 

24-29-11-56_001.JPG 24-29-11-56_002.JPG 24-29-11-56_003.JPG

24-29-11-56_004.JPG 24-29-11-56_005.JPG 24-29-11-56_006.JPG

24-29-11-56_007.JPG 24-29-11-56_008.JPG 24-29-11-56_009.JPG

24-29-11-56_010.JPG 24-29-11-56_011.JPG 24-29-11-56_012.JPG

24-29-11-56_013.JPG 24-29-11-56_014.JPG 24-29-11-56_015.JPG

24-29-11-56_016.JPG 24-29-11-56_017.JPG 24-29-11-56_018.JPG

24-29-11-56_019.JPG 24-29-11-56_020.JPG 24-29-11-56_021.JPG

24-29-11-56_022.JPG 24-29-11-56_023.JPG 24-29-11-56_024.JPG

24-29-11-56_025.JPG 24-29-11-56_026.JPG 24-29-11-56_027.JPG

24-29-11-56_028.JPG 24-29-11-56_029.JPG 24-29-11-56_030.JPG

24-29-11-56_031.JPG 24-29-11-56_032.JPG 24-29-11-56_033.JPG

24-29-11-56_034.JPG 24-29-11-56_035.JPG 24-29-11-56_036.JPG

24-29-11-56_037.JPG 24-29-11-56_038.JPG 24-29-11-56_039.JPG

24-29-11-56_040.JPG 24-29-11-56_041.JPG 24-29-11-56_042.JPG

24-29-11-56_043.JPG 24-29-11-56_044.JPG 24-29-11-56_045.JPG

24-29-11-56_046.JPG 24-29-11-56_047.JPG 24-29-11-56_048.JPG

24-29-11-56_049.JPG 24-29-11-56_050.JPG 24-29-11-56_051.JPG

24-29-11-56_052.JPG 24-29-11-56_053.JPG 24-29-11-56_054.JPG

24-29-11-56_055.JPG 24-29-11-56_056.JPG 24-29-11-56_057.JPG

24-29-11-56_058.JPG 24-29-11-56_059.JPG 24-29-11-56_060.JPG

24-29-11-56_061.JPG 24-29-11-56_062.JPG 24-29-11-56_063.JPG

24-29-11-56_064.JPG 24-29-11-56_065.JPG 24-29-11-56_066.JPG

24-29-11-56_067.JPG 24-29-11-56_068.JPG 24-29-11-56_069.JPG

24-29-11-56_070.JPG 24-29-11-56_071.JPG 24-29-11-56_072.JPG

24-29-11-56_073.JPG 24-29-11-56_074.JPG 24-29-11-56_075.JPG

24-29-11-56_076.JPG 24-29-11-56_077.JPG 24-29-11-56_078.JPG

24-29-11-56_079.JPG 24-29-11-56_080.JPG 24-29-11-56_081.JPG

24-29-11-56_082.JPG 24-29-11-56_083.JPG 24-29-11-56_084.JPG

24-29-11-56_085.JPG 24-29-11-56_086.JPG 24-29-11-56_087.JPG

24-29-11-56_088.JPG 24-29-11-56_089.JPG 24-29-11-56_090.JPG

24-29-11-56_091.JPG 24-29-11-56_092.JPG 24-29-11-56_093.JPG

24-29-11-56_094.JPG 24-29-11-56_095.JPG 24-29-11-56_096.JPG

24-29-11-56_097.JPG 24-29-11-56_098.JPG 24-29-11-56_099.JPG

24-29-11-56_100.JPG 24-29-11-56_101.JPG 24-29-11-56_102.JPG

24-29-11-56_103.JPG 24-29-11-56_104.JPG 24-29-11-56_105.JPG

24-29-11-56_106.JPG 24-29-11-56_107.JPG 24-29-11-56_108.JPG

24-29-11-56_109.JPG 24-29-11-56_110.JPG 24-29-11-56_111.JPG

24-29-11-56_112.JPG 24-29-11-56_113.JPG 24-29-11-56_114.JPG

24-29-11-56_115.JPG 24-29-11-56_116.JPG 24-29-11-56_117.JPG

24-29-11-56_118.JPG 24-29-11-56_119.JPG 24-29-11-56_120.JPG

24-29-11-56_121.JPG 24-29-11-56_122.JPG 24-29-11-56_123.JPG

24-29-11-56_124.JPG 24-29-11-56_125.JPG 24-29-11-56_126.JPG

24-29-11-56_127.JPG 24-29-11-56_128.JPG 24-29-11-56_129.JPG

24-29-11-56_130.JPG 24-29-11-56_131.JPG 24-29-11-56_132.JPG

24-29-11-56_133.JPG 24-29-11-56_134.JPG 24-29-11-56_135.JPG

24-29-11-56_136.JPG 24-29-11-56_137.JPG 24-29-11-56_138.JPG

24-29-11-56_139.JPG 24-29-11-56_140.JPG 24-29-11-56_141.JPG

24-29-11-56_142.JPG 24-29-11-56_143.JPG 24-29-11-56_144.JPG

24-29-11-56_145.JPG 24-29-11-56_146.JPG 24-29-11-56_147.JPG

24-29-11-56_148.JPG 24-29-11-56_149.JPG 24-29-11-56_150.JPG

24-29-11-56_151.JPG 24-29-11-56_152.JPG 24-29-11-56_153.JPG

24-29-11-56_154.JPG 24-29-11-56_155.JPG 24-29-11-56_156.JPG

24-29-11-56_157.JPG 24-29-11-56_158.JPG 24-29-11-56_159.JPG

24-29-11-56_160.JPG 24-29-11-56_161.JPG 24-29-11-56_162.JPG

24-29-11-56_163.JPG 24-29-11-56_164.JPG 24-29-11-56_165.JPG

24-29-11-56_166.JPG 24-29-11-56_167.JPG 24-29-11-56_168.JPG

24-29-11-56_169.JPG 24-29-11-56_170.JPG 24-29-11-56_171.JPG

24-29-11-56_172.JPG 24-29-11-56_173.JPG 24-29-11-56_174.JPG

24-29-11-56_175.JPG 24-29-11-56_176.JPG 24-29-11-56_177.JPG

24-29-11-56_178.JPG 24-29-11-56_179.JPG 24-29-11-56_180.JPG

24-29-11-56_181.JPG 24-29-11-56_182.JPG 24-29-11-56_183.JPG

24-29-11-56_184.JPG 24-29-11-56_185.JPG 24-29-11-56_186.JPG

24-29-11-56_187.JPG 24-29-11-56_188.JPG 24-29-11-56_189.JPG

24-29-11-56_190.JPG 24-29-11-56_191.JPG 24-29-11-56_192.JPG

24-29-11-56_193.JPG 24-29-11-56_194.JPG 24-29-11-56_195.JPG

24-29-11-56_196.JPG 24-29-11-56_197.JPG 24-29-11-56_198.JPG

24-29-11-56_199.JPG 24-29-11-56_200.JPG 24-29-11-56_201.JPG

24-29-11-56_202.JPG 24-29-11-56_203.JPG 24-29-11-56_204.JPG

24-29-11-56_205.JPG 24-29-11-56_206.JPG 24-29-11-56_207.JPG

24-29-11-56_208.JPG 24-29-11-56_209.JPG 24-29-11-56_210.JPG

24-29-11-56_211.JPG 24-29-11-56_212.JPG 24-29-11-56_213.JPG

24-29-11-56_214.JPG 24-29-11-56_215.JPG 24-29-11-56_216.JPG

24-29-11-56_217.JPG 24-29-11-56_218.JPG 24-29-11-56_219.JPG

24-29-11-56_220.JPG 24-29-11-56_221.JPG 24-29-11-56_222.JPG

24-29-11-56_223.JPG 24-29-11-56_224.JPG 24-29-11-56_225.JPG

24-29-11-56_226.JPG 24-29-11-56_227.JPG