26-3-56 026 resize

ทีมคำสอนสัญจรได้จัดกิจกรรมในวันครอบครัวสังฆมณฑล ปี2013 "ในปีแห่งความเชื่อ" ให้กับพระสงฆ์และนักบวชสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ณ บ้านชุมพาบาล ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 - 16.00 น. โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นถึงปีแห่งความเชื่อ ผ่านทางเนื้อหาเกี่ยวกับปีแห่งความเชื่อ และสมณสาสน์ การตอบคำถาม การชมวีดีทัศน์ การแบ่งปันซึ่งกันและกัน

26-3-56_001.JPG 26-3-56_002.JPG 26-3-56_003.JPG

26-3-56_004.JPG 26-3-56_005.JPG 26-3-56_006.JPG

26-3-56_007.JPG 26-3-56_008.JPG 26-3-56_009.JPG

26-3-56_010.JPG 26-3-56_011.JPG 26-3-56_012.JPG

26-3-56_013.JPG 26-3-56_014.JPG 26-3-56_015.JPG

26-3-56_016.JPG 26-3-56_017.JPG 26-3-56_018.JPG

26-3-56_019.JPG 26-3-56_020.JPG 26-3-56_021.JPG

26-3-56_022.JPG 26-3-56_023.JPG 26-3-56_024.JPG

26-3-56_025.JPG 26-3-56_026.JPG 26-3-56_027.JPG

26-3-56_028.JPG 26-3-56_029.JPG 26-3-56_030.JPG

26-3-56_031.JPG 26-3-56_032.JPG 26-3-56_033.JPG

26-3-56_034.JPG 26-3-56_035.JPG 26-3-56_036.JPG

26-3-56_037.JPG 26-3-56_038.JPG 26-3-56_039.JPG

26-3-56_040.JPG 26-3-56_041.JPG 26-3-56_042.JPG

26-3-56_043.JPG 26-3-56_044.JPG 26-3-56_045.JPG

26-3-56_046.JPG 26-3-56_047.JPG 26-3-56_048.JPG

26-3-56_049.JPG 26-3-56_050.JPG 26-3-56_051.JPG

26-3-56_052.JPG 26-3-56_053.JPG 26-3-56_054.JPG

26-3-56_055.JPG 26-3-56_056.JPG 26-3-56_057.JPG

26-3-56_058.JPG 26-3-56_059.JPG 26-3-56_060.JPG

26-3-56_061.JPG 26-3-56_062.JPG 26-3-56_063.JPG

26-3-56_064.JPG 26-3-56_065.JPG 26-3-56_066.JPG

26-3-56_067.JPG 26-3-56_068.JPG 26-3-56_069.JPG

26-3-56_070.JPG 26-3-56_071.JPG 26-3-56_072.JPG

26-3-56_073.JPG 26-3-56_074.JPG 26-3-56_075.JPG

26-3-56_076.JPG 26-3-56_077.JPG 26-3-56_078.JPG

26-3-56_079.JPG 26-3-56_080.JPG 26-3-56_081.JPG

26-3-56_082.JPG 26-3-56_083.JPG 26-3-56_084.JPG

26-3-56_085.JPG 26-3-56_086.JPG 26-3-56_087.JPG

26-3-56_088.JPG 26-3-56_089.JPG 26-3-56_090.JPG

26-3-56_091.JPG 26-3-56_092.JPG 26-3-56_093.JPG

26-3-56_094.JPG 26-3-56_095.JPG 26-3-56_096.JPG

26-3-56_097.JPG 26-3-56_098.JPG 26-3-56_099.JPG

26-3-56_100.JPG 26-3-56_101.JPG 26-3-56_102.JPG

26-3-56_103.JPG 26-3-56_104.JPG 26-3-56_105.JPG

26-3-56_106.JPG 26-3-56_107.JPG 26-3-56_108.JPG

26-3-56_109.JPG 26-3-56_110.JPG 26-3-56_111.JPG

26-3-56_112.JPG 26-3-56_113.JPG 26-3-56_114.JPG

26-3-56_115.JPG 26-3-56_116.JPG 26-3-56_117.JPG

26-3-56_118.JPG 26-3-56_119.JPG 26-3-56_120.JPG

26-3-56_121.JPG 26-3-56_122.JPG 26-3-56_123.JPG

26-3-56_124.JPG 26-3-56_125.JPG 26-3-56_126.JPG

26-3-56_127.JPG 26-3-56_128.JPG 26-3-56_129.JPG

26-3-56_130.JPG 26-3-56_131.JPG 26-3-56_132.JPG

26-3-56_133.JPG 26-3-56_134.JPG 26-3-56_135.JPG

26-3-56_136.JPG 26-3-56_137.JPG 26-3-56_138.JPG

26-3-56_139.JPG 26-3-56_140.JPG 26-3-56_141.JPG

26-3-56_142.JPG 26-3-56_143.JPG 26-3-56_144.JPG

26-3-56_145.JPG 26-3-56_146.JPG 26-3-56_147.JPG

26-3-56_148.JPG 26-3-56_149.JPG 26-3-56_150.JPG

26-3-56_151.JPG 26-3-56_152.JPG 26-3-56_153.JPG

26-3-56_154.JPG 26-3-56_155.JPG 26-3-56_156.JPG

26-3-56_157.JPG 26-3-56_158.JPG 26-3-56_159.JPG

26-3-56_160.JPG 26-3-56_161.JPG 26-3-56_162.JPG

26-3-56_163.JPG 26-3-56_164.JPG 26-3-56_165.JPG