22-3-56 46

ทีมคำสอนสัญจรร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาการเตรียมค่ายคำสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

เวลา 8.30-11.15น. โดยมีพระสงฆ์ นักบวชและครูคำสอนเข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 114 ท่าน โดยกิจกรรมที่ทางทีมคำสอนสัญจรได้จัดเป็นการนำเสนอการใช้สื่อในการสอนคำสอนทั้งรูปแบบวีดีทัศน์ และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสอนห้องศีลมหาสนิท และศีลกำลัง

22-3-56_01.JPG 22-3-56_02.JPG 22-3-56_03.JPG

22-3-56_04.JPG 22-3-56_05.JPG 22-3-56_06.JPG

22-3-56_07.JPG 22-3-56_08.JPG 22-3-56_09.JPG

22-3-56_10.JPG 22-3-56_11.JPG 22-3-56_12.JPG

22-3-56_13.JPG 22-3-56_14.JPG 22-3-56_15.JPG

22-3-56_16.JPG 22-3-56_17.JPG 22-3-56_18.JPG

22-3-56_19.JPG 22-3-56_20.JPG 22-3-56_21.JPG

22-3-56_22.JPG 22-3-56_23.JPG 22-3-56_24.JPG

22-3-56_25.JPG 22-3-56_26.JPG 22-3-56_27.JPG

22-3-56_28.JPG 22-3-56_29.JPG 22-3-56_30.JPG

22-3-56_31.JPG 22-3-56_32.JPG 22-3-56_33.JPG

22-3-56_34.JPG 22-3-56_35.JPG 22-3-56_36.JPG

22-3-56_37.JPG 22-3-56_38.JPG 22-3-56_39.JPG

22-3-56_40.JPG 22-3-56_41.JPG 22-3-56_42.JPG

22-3-56_43.JPG 22-3-56_44.JPG 22-3-56_45.JPG

22-3-56_46.JPG 22-3-56_47.JPG 22-3-56_48.JPG

22-3-56_49.JPG 22-3-56_50.JPG 22-3-56_51.JPG

22-3-56_52.JPG 22-3-56_53.JPG 22-3-56_54.JPG

22-3-56_55.JPG 22-3-56_56.JPG 22-3-56_57.JPG

22-3-56_58.JPG 22-3-56_59.JPG 22-3-56_60.JPG

22-3-56_61.JPG 22-3-56_62.JPG 22-3-56_63.JPG

22-3-56_64.JPG 22-3-56_65.JPG 22-3-56_66.JPG

22-3-56_67.JPG 22-3-56_68.JPG 22-3-56_69.JPG

22-3-56_70.JPG 22-3-56_71.JPG 22-3-56_72.JPG

22-3-56_73.JPG 22-3-56_74.JPG 22-3-56_75.JPG

22-3-56_76.JPG 22-3-56_77.JPG 22-3-56_78.JPG

22-3-56_79.JPG 22-3-56_80.JPG 22-3-56_81.JPG

22-3-56_82.JPG 22-3-56_83.JPG 22-3-56_84.JPG

22-3-56_85.JPG 22-3-56_86.JPG 22-3-56_87.JPG

22-3-56_88.JPG 22-3-56_89.JPG 22-3-56_90.JPG

22-3-56_91.JPG 22-3-56_92.JPG 22-3-56_93.JPG

22-3-56_94.JPG 22-3-56_95.JPG 22-3-56_96.JPG

22-3-56_97.JPG 22-3-56_98.JPG