คำสอนสัญจรอารามกลาริสกาปูชิน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

7-2-55_04ทีมคำสอนสัญจรได้จัดกิจกรรมให้กับซิสเตอร์อารามกลาริสคาปูชิน สามพราน จำนวน 19 ท่าน ในวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยเป็นการอบรมซิสเตอร์ในหัวเรื่อง “อุปมาของพระเยซูเจ้า” มีการอธิบายและขยายความพระคัมภีร์ มีการนำสื่อวีดีทัศน์ประกอบ และ  สลับด้วยการเล่นเกมพระคัมภีร์