คำสอนสัญจรจัดกิจกรรมยุวธรรมทูตครั้งที่ 3

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทีมคำสอนสัญจรได้ร่วมจัดกิจกรรมในวันชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 8.30-10.30น. มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 155 คน จาก 9 โรงเรียน    โดยงานในครั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมเป็นฐาน ต่างๆจำนวน 5 ฐาน ให้เด็กที่มาร่วมงานเวียนเข้าแต่ละฐาน ฐานละ 15 นาที  โดยทีมคำสอนสัญจรไดจัดกิจกรรมในฐานที่ 3 โดยเน้น  กิจกรรมตามคำขวัญวันยุวธรรมทูต คือ”อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ” กิจกรรมที่จัดคือชมวีดีทัศน์ประวัตินักบุญ และตอบคำถามเกี่ยวกับ วีดีทัศน์ที่ได้ชม โดยเด็กๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกควบคู่กันไป