18-10-55 106

ทีมคำสอนสัญจรได้ร่วมจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Workshop) งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่4 วันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00-16.30 น.

โดยมีครูคำสอนจากทุกสังฆมณฑลเข้าร่วมการ Workshop ครั้งนี้ ทั้งหมด 110 ท่าน  โดยกิจกรรมที่ได้จัก อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 13 “สื่อการสอนคำสอน” โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง  กิจกรรมที่จัด การแนะนำวีดีทัศน์ วิธีการใช้วีดีทัศน์ในการสอน  การสาธิตการใช้วีดีทัศน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมประกอบ  โดยเนื้อหาได้เริ่มต้นจาก เรื่องของการทำงานเป็นTeamwork แล้วเชื่อมโยงไปยังความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันในพระศาสนจักร  บทบาทหน้าที่ของครู และไปถึงครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งก็คือ “พระเยซูเจ้า”นั่นเอง

18-10-55_001.JPG 18-10-55_002.JPG 18-10-55_003.JPG

18-10-55_004.JPG 18-10-55_005.JPG 18-10-55_006.JPG

18-10-55_007.JPG 18-10-55_008.JPG 18-10-55_009.JPG

18-10-55_010.JPG 18-10-55_011.JPG 18-10-55_012.JPG

18-10-55_013.JPG 18-10-55_014.JPG 18-10-55_015.JPG

18-10-55_016.JPG 18-10-55_017.JPG 18-10-55_018.JPG

18-10-55_019.JPG 18-10-55_020.JPG 18-10-55_021.JPG

18-10-55_022.JPG 18-10-55_023.JPG 18-10-55_024.JPG

18-10-55_025.JPG 18-10-55_026.JPG 18-10-55_027.JPG

18-10-55_028.JPG 18-10-55_029.JPG 18-10-55_030.JPG

18-10-55_031.JPG 18-10-55_032.JPG 18-10-55_033.JPG

18-10-55_034.JPG 18-10-55_035.JPG 18-10-55_036.JPG

18-10-55_037.JPG 18-10-55_038.JPG 18-10-55_039.JPG

18-10-55_040.JPG 18-10-55_041.JPG 18-10-55_042.JPG

18-10-55_043.JPG 18-10-55_044.JPG 18-10-55_045.JPG

18-10-55_046.JPG 18-10-55_047.JPG 18-10-55_048.JPG

18-10-55_049.JPG 18-10-55_050.JPG 18-10-55_051.JPG

18-10-55_052.JPG 18-10-55_053.JPG 18-10-55_054.JPG

18-10-55_055.JPG 18-10-55_056.JPG 18-10-55_057.JPG

18-10-55_058.JPG 18-10-55_059.JPG 18-10-55_060.JPG

18-10-55_061.JPG 18-10-55_062.JPG 18-10-55_063.JPG

18-10-55_064.JPG 18-10-55_065.JPG 18-10-55_066.JPG

18-10-55_067.JPG 18-10-55_068.JPG 18-10-55_069.JPG

18-10-55_070.JPG 18-10-55_071.JPG 18-10-55_072.JPG

18-10-55_073.JPG 18-10-55_074.JPG 18-10-55_075.JPG

18-10-55_076.JPG 18-10-55_077.JPG 18-10-55_078.JPG

18-10-55_079.JPG 18-10-55_080.JPG 18-10-55_081.JPG

18-10-55_082.JPG 18-10-55_083.JPG 18-10-55_084.JPG

18-10-55_085.JPG 18-10-55_086.JPG 18-10-55_087.JPG

18-10-55_088.JPG 18-10-55_089.JPG 18-10-55_090.JPG

18-10-55_091.JPG 18-10-55_092.JPG 18-10-55_093.JPG

18-10-55_094.JPG 18-10-55_095.JPG 18-10-55_096.JPG

18-10-55_097.JPG 18-10-55_098.JPG 18-10-55_099.JPG

18-10-55_100.JPG 18-10-55_101.JPG 18-10-55_102.JPG

18-10-55_103.JPG 18-10-55_104.JPG 18-10-55_105.JPG

18-10-55_106.JPG