foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

18-10-55 106

ทีมคำสอนสัญจรได้ร่วมจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Workshop) งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่4 วันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00-16.30 น.

โดยมีครูคำสอนจากทุกสังฆมณฑลเข้าร่วมการ Workshop ครั้งนี้ ทั้งหมด 110 ท่าน  โดยกิจกรรมที่ได้จัก อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 13 “สื่อการสอนคำสอน” โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง  กิจกรรมที่จัด การแนะนำวีดีทัศน์ วิธีการใช้วีดีทัศน์ในการสอน  การสาธิตการใช้วีดีทัศน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมประกอบ  โดยเนื้อหาได้เริ่มต้นจาก เรื่องของการทำงานเป็นTeamwork แล้วเชื่อมโยงไปยังความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันในพระศาสนจักร  บทบาทหน้าที่ของครู และไปถึงครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งก็คือ “พระเยซูเจ้า”นั่นเอง