กิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต

ความเมตตาตามทัศนะของปิตาจารย์ของพระศาสนจักร

เรื่องอุปมาแห่งเมตตาธรรม

ศีลอภัยบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา

 เพลงสดุดีแห่งความเมตตา

 รำพึงปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม