สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกจดหมายพิเศษพร้อมย้ำ ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม สงฆ์คาทอลิกทุกคนมีอำนาจในการอภัยโทษบาปให้กับคนที่ทำแท้งและมีส่วนร่วมกับการทำแท้ง โดยผู้มารับศีลอภัยบาปต้องเป็นทุกข์ถึงบาปและสำนึกผิดอย่างจริงใจ ทรงยืนยัน พระคุณการุณย์ไม่ได้รับกันแค่มหาวิหารเอกทั้งสี่ของกรุงโรม หรือที่อาสนวิหารของสังฆมณฑล แต่ยังสามารถรับได้ใน "เรือนจำผู้ต้องขังทั่วโลก" ทรงอนุญาตให้ "สงฆ์ของกลุ่มเลอแฟ๊บวร์" มีอำนาจอย่างถูกต้องในการโปรดศีลอภัยบาปตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงส่งจดหมายถึงพระอัครสังฆราช ริโน่ ฟิสิเชลล่า สมณมนตรีแห่งสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ และยังเป็นหัวหน้าของการจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยจดหมายดังกล่าว เป็นการแจ้งถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ที่จะถูกนำมาใช้ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1) สงฆ์คาทอลิกทุกคนมีอำนาจในการ "อภัยบาปที่เกี่ยวกับการทำแท้ง" ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
- พระสันตะปาปาย้ำว่า "การให้อภัยโทษของพระเจ้าไม่สามารถถูกปฏิเสธให้กับคนที่สำนึกผิดและเป็นทุกข์ถึงบาป เฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้าไปหาศีลอภัยบาปด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อวอนขอการคืนดีกับพระบิดา"
- ตามกฏหมายของพระศาสนจักร (มาตรา 1398) ผู้ใดที่ทำแท้งและมีส่วนร่วมกับการทำแท้งจนสำเร็จ จะถูกขับออกจากพระศาสนจักรโดยอัตโนมัติ เขาเหล่านี้จะไม่ได้รับการยกบาปจากสงฆ์ที่โปรดศีลอภัยบาป ผู้ที่จะยกบาปนี้ได้ต้องเป็นพระสังฆราชหรือพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายจากพระสังฆราชเท่านั้น
- แต่เมื่อประกาศนี้ออกมา พระสันตะปาปาทรงให้อำนาจแก่สงฆ์คาทอลิกทุกคนในการยกบาปให้ผู้ที่ทำแท้งและเกี่ยวข้องกับการทำแท้ง (แต่เขาต้องเป็นทุกข์ถึงบาปและสำนึกผิด)
2) พระคุณการุณย์ไม่ได้รับกันแค่มหาวิหารเอกทั้งสี่ของกรุงโรม ในพระแท่นและอาสนวิหารของสังฆมณฑลต่างๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถรับได้ใน "เรือนจำผู้ต้องขังทั่วโลกด้วย"
- พระสันตะปาปาต้องการให้ความสำคัญกับ "ผู้ต้องขังทุกคน" พวกเขาสามารถรับพระคุณการุณย์ได้ภายในวัดน้อยของเรือนจำ
- การจะได้รับพระคุณการุณย์ ทุกคนจะต้องจาริกสั้นๆ ไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ในสังฆมณฑลของตนด้วย
3) การโปรดศีลอภัยบาปของสงฆ์ในสังกัดกลุ่มสมาคมนักบุญปีโอ ที่ 10 (กลุ่มเลอแฟ๊บวร์) ก็มีผลถูกต้องครบสมบูรณ์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคืนดีอย่างแท้จริง สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำว่า "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม จะไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันใครทั้งนั้น" ด้วยเหตุนี้ ใครที่รับศีลอภัยบาปจากสงฆ์ของกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ ก็ถือว่า ศีลอภัยบาปนั้นได้รับการโปรดบาปโดยสมบูรณ์
- ตามปกติ สงฆ์ของกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ ไม่มีอำนาจในการโปรดศีลอภัยบาป แต่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม