กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 10
เขียนบทร่ำวิงวอน
ภูมิหลัง
    การสวดภาวนาสำหรับผู้ป่วยเป็นสิ่งที่เด็กๆ สามารถทำได้ทุกวัน สิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆ คือการเรียนรู้จะสวดภาวนาเพื่อความต้องการของผู้อื่น นอกเหนือจากการภาวนาเพื่อความต้องการของตนเอง เพราะทุกคนถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า ในฐานะที่เป็นชุมชนของประชากรของพระเจ้า เราได้รับเรียกให้สวดภาวนาให้แก่กันและกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เจ็บป่วย
    วิธีหนึ่งที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ได้คือเขียนบทร่ำวิงวอนพร้อมกับเด็กๆ ขอให้พวกเขาบอกชื่อกลุ่มบุคคลที่ป่วย และผู้ที่ต้องการคำภาวนาจากพวกเขา ให้เขียนตามคำแนะนำข้างล่างนี้

กับเด็กๆ
    ให้สวดบทร่ำวิงวอนเพื่อผู้ป่วยตามแบบที่ให้ไว้พร้อมๆ กัน โดยให้เด็กๆ รับพร้อมๆ กันว่า : ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
ผู้นำ :     สำหรับผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาล  ให้เราภาวนา…
ทุกคน :    ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
ผู้นำ :    สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชรา ให้เราภาวนา...
ทุกคน :    ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
ผู้นำ :    สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่กับคนพิการ ให้เราภาวนา...
ทุกคน :    ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
ผู้นำ :    สำหรับผู้ที่ต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางจิต ให้เราภาวนา...
ทุกคน :    ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
ผู้นำ :    สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับการรักษาพยาบาลในระยะยาว ให้เราภาวนา...
ทุกคน :    ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
ผู้นำ :    สำหรับผู้ที่จะต้องผ่าตัด ให้เราภาวนา...
ทุกคน :    ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ
ผู้นำ  :     สำหรับผู้ป่วยทุกคน และผู้ที่ต้องการคำภาวนาของเรา ให้เราภาวนา...
ทุกคน :    ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ