กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 10
ภาวนาเพื่อการคืนดี
ภูมิหลัง
    เราควรภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระจิตทุกวัน เพื่อเราจะได้มีความซื่อสัตย์ในหนทางของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็นหนทางของการคืนดีและการให้อภัย เราได้รับเรียกให้เป็นบุคคลแห่งการภาวนาในทุกอย่างที่เรากระทำ เราควรขอการให้อภัยจากพระเจ้าเมื่อเราไม่ได้กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

กับเด็กๆ
    ภาวนาบทภาวนาต่อไปนี้พร้อมกับเด็กๆ ควรให้เด็กๆ ได้ฝึกอ่านก่อน
เด็ก 1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีความเสียใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่ผิดต่างๆ ที่ได้กระทำและสิ่งที่ได้ละเลยที่จะกระทำในการช่วยเหลือผู้อื่น
ทุกคน        ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงอภัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด
เด็ก 2        ข้าพเจ้าเสียใจเมื่อข้าพเจ้ามีความเห็นแก่ตัว หันหนีจากพระองค์และจากผู้อื่น
ทุกคน        ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงอภัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด

เด็ก 3     โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้ระลึกเสมอว่าพระองค์ทรงให้อภัย และยินดีต้อนรับข้าพเจ้ากลับมาหาพระองค์เสมอ
ทุกคน        ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงอภัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด
เด็ก 4    โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้ขอการให้อภัยจากผู้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำให้เขาเสียใจจากกิจการที่กระทำ และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น
ทุกคน        ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงอภัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด
เด็ก 5     โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้อภัยผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าเสียใจ ดังที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนด้วยพระวาจาและกิจการของพระองค์
ทุกคน        ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงอภัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด
เด็ก 6    โปรดทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมายังข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้ามีชีวิตเป็นบุคคลแห่งการคืนดีอยู่เสมอ โดยทางพระองค์ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ
ทุกคน    อาแมน