กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 7
การแสดงเรื่องลูกล้างผลาญ
ภูมิหลัง
    อุปมาเรื่องลูกล้างผลาญพบในพระวรสารนักบุญลูกา 15 : 11-32 ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเรื่องการให้อภัยของบิดามากกว่าลูกล้างผลาญ บิดายื่นมือออกไปต้อนรับลูกล้างผลาญกลับบ้าน ดังเช่นพระบิดาของเราทรงเอื้อมมือออกมาหาเราพร้อมกับการให้อภัย

กับเด็กๆ
    อ่านอุปมาเรื่องนี้พร้อมกับเด็กๆ และสนทนากันถึงเรื่องนี้ พูดคุยเกี่ยวกับพระบิดาที่มิใช่เพียงแค่รอคอยพระบุตรอยู่ที่ประตู แต่พระองค์ออกไปต้อนรับเขาและให้อภัยเขา เตือนเด็กๆ ว่าเหมือนกับบุตรชายคนเล็ก พวกเขาสามารถกลับบ้านไปหาพระเจ้าได้ตลอดเวลา พระเจ้าจะทรงให้อภัยพวกเขาเสมอ
    ใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อพูดคุยเรื่องบุตรชายคนโต เน้นว่าการฉลองสำหรับบุตรชายคนเล็กไม่ได้หมายความว่าบิดามิได้สนใจบุตรชายคนโต แต่บุตรชายคนโตมีความอิจฉาและปฏิเสธที่จะเข้าไปร่วมงานเลี้ยง เราต้องจำไว้ว่าเราไม่สามารถตัดสินกิจการการให้อภัยของพระเจ้าด้วยมาตรฐานของเราได้

    เชื้อเชิญเด็กๆ ให้แสดงเรื่องราวที่อ่านจากพระคัมภีร์ การมีส่วนร่วมจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจเรื่องราวและทราบว่าเกี่ยวกับอะไร อาจจะให้เด็กๆ สับเปลี่ยนกันเป็นบิดา ลูกล้างผลาญ และบุตรชายคนโต ซึ่งจะช่วยให้เรื่องนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นสำหรับพวกเขา หลังจากแสดงบทบาทสมมุติแล้ว ถามเด็กๆ ว่า
     เขารู้สึกอย่างไรที่เป็นบิดา
     เขารู้สึกอย่างไรที่เป็นลูกล้างผลาญ
     เขารู้สึกอย่างไรที่เป็นบุตรชายคนโต