foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 6
เรียนรู้จากนักบุญอันตน แห่งปาดัว
ภูมิหลัง
    นักบุญอันตน แห่งปาดัว เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งที่เชื่อถึงความสำคัญของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี เมื่อยังเป็นหนุ่ม ท่านตัดสินใจมอบชีวิตของตนเพื่อพระเจ้าด้วยการเข้าเป็นพระสงฆ์คณะฟรังซิสกัน นักบุญอันตน แห่งปาดัว ชอบอ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์ วันหนึ่งท่านถูกขอให้เทศน์ ทุกคนรู้สึกประหลาดใจ ท่านเป็นนักพูดที่เก่ง หลังจากนั้นฝูงชนจำนวนมากมักจะมารวมตัวกันเพื่อฟังท่านเทศน์ ท่านเดินทางไปทั่วประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสเพื่อสอนประชาชน ท่านปลุกเร้าพวกเขาให้ดำเนินชีวิตตามพระวรสารและติดตามพระเยซูคริสตเจ้าในชีวิตของพวกเขา

    สิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านนักบุญอันตน แห่งปาดัว มีความยินดีอย่างยิ่งคือ การช่วยผู้อื่นให้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาโดยทางการรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี ในฐานะพระสงฆ์คาทอลิกท่านได้ช่วยประชาชนให้คืนดีกับพระเจ้าและกับผู้อื่นโดยผ่านทางศีลแห่งการคืนดี ท่านช่วยพวกเขาให้มีประสบการณ์การให้อภัยของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา ผู้คนจำนวนมากรอคอยเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อแถวยืดยาวเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้จากท่าน ท่านเป็นบุคคลที่เอาใจใส่ดูแล และมีความสงสารผู้อื่น เรื่องาวของท่านเตือนเราว่าศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีคือพระพรในชีวิตของเรา

กับเด็ก ๆ
    ให้เด็ก ๆ มองว่าศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีเป็นโอกาสให้พวกเขามีประสบการณ์การให้อภัยของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา กล่าวถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเขารับที่จะทำมากกว่าบอกว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องกระทำ พระเมตตาของพระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้เป็นการอวยพรสำหรับเรา