facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 1

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการให้อภัย
    ศีลศแห่งการคืนดีคือศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการให้อภัยและความเมตตา พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตา เราทราบว่าพระเจ้าจะทรงให้อภัยพวกเขา นี่คือพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นโดยทางพระวาจาและการปฏิบัติของพระองค์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังของเรา เพราะเราทราบว่าเราสามารถเริ่มใหม่ได้
    ศีลแห่งการคืนดีที่เราคาทอลิกเฉลิมฉลองเป็นโอกาสให้เรากลับไปดูชีวิตของเรา และเรากำลังจะไปไหน เราต้องหันหนีจากบาปของการเห็นแก่ตัวและหันหน้าเข้าสู่ความสว่างของพระคริสตเจ้า บาปมิใช่แค่เพียงการกระทำบางอย่างที่ผิด แต่ยังเป็นการละเลยการกระทำบางอย่างที่ทำให้แตกต่างจากชีวิตของผู้อื่น โดยทางศีลแห่งการคืนดีนี้ พระคริสตเจ้ายังคงให้อภัยบาปของเราดังเช่นที่พระองค์ทรงให้อภัยประชาชนในสมัยของพระองค์

    โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี เราคืนดีกับพระเจ้าและกับผู้อื่น เราต้องขอการให้อภัยจากพระเจ้าและจากผู้อื่นในสิ่งที่เรากระทำผิด และในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำให้ถูกต้อง พระเจ้าทรงให้อภัยเรา เราจึงต้องให้อภัยผู้อื่นด้วย เราต้องให้อภัยผู้อื่นแม้เขามิได้ขอให้เราให้อภัย เราได้รับเรียกมาให้กระทำกิจการการคืนดีกับโลก
    เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนคำสอนอย่างต่อเนื่องในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ เพราะเราเติบโตในความเชื่อ เราจะเข้าใจเรื่องการให้อภัยมากขึ้น
    กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ให้ไว้นี้ สำหรับเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขา ความคิดต่างๆ เหล่านี้จะช่วยพวกเขาให้พินิจพิเคราะห์ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีและจะทำอย่างไรเพื่อมีชีวิตกับการคืนดีกับผู้อื่นในแต่ละวัน

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 1
อภิปรายเรื่องศักเคียส
ภูมิหลัง
    ศีลแห่งการคืนดีคือศีลศักดิ์สิทธิ์ของการกลับใจ เราเห็นได้จากเรื่องราวของพระเยซูเจ้ากับศักเคียส (ลก.19 : 1-10) ศักเคียสก็เหมือนกับคนเก็บภาษีคนอื่นๆ ในสมัยของเขา ฉ้อโกงประชาชนและยักยอกของของผู้อื่น หลังจากได้พบกับพระเยซูเจ้า ศักเคียสเปลี่ยนชีวิต พระเยซูเจ้าทรงนำความหวังและการให้อภัยมาสู่ชีวิตของเขา

กับเด็กๆ
    แบ่งปันเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้กับเด็กๆ บอกพวกเขาให้ตั้งใจเป็นพิเศษ เมื่อศักเคียสตอบรับให้พระเยซูเจ้าเข้ามาในบ้านของเขา ศักเคียสบอกว่าหากเขาโกงสิ่งใดของผู้อื่น เขาจะชำระคืน อธิบายกับเด็กๆ ว่าเรื่องนี้สอนเราว่าเราต้องชดใช้ความเสียหายในสิ่งที่เราได้กระทำและในสิ่งที่เราละเลยที่จะกระทำ  ไม่เพียงพอที่เราเพียงแค่จะพูดว่าเราเสียใจ เราต้องชดใช้ด้วยความเสียหายในสิ่งที่เรากระทำในแบบที่เราสามารถทำได้ เราต้องตัดสินใจด้วยว่าจะไม่กระทำบาปอีก การพบปะกับพระเยซูเจ้าในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีควรจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราเหมือนกับชีวิตของศักเคียสที่เปลี่ยนแปลง
    ใช้คำถามต่อไปนี้อภิปรายและแบ่งปันกับเด็กๆ
     ศักเคียสทำงานอะไร
     ทำไมเขาจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้
     พระเยซูเจ้าตรัสอะไรกับเขา
     บรรดาฝูงชนบ่นว่าอะไร
     พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคนหรือ
     ศักเคียสบอกอะไรกับพระเยซูเจ้า
     เราสามารถชดเชยความเสียหายที่เรากระทำได้อย่างไร
     ทำไมชีวิตของเราจึงควรเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูเจ้า
     ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีช่วยเราได้อย่างไร

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9932
12003
73101
238261
396775
13744664
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 10:31

สถานะการเยี่ยมชม

มี 285 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk