กิจกรรมศีลกำลัง กิจกรรมที่ 6
อ่านพระคัมภีร์

ภูมิหลัง
    บทบาทของพระจิตในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งจำเป็น ให้เราลองอภิปรายพระคัมภีร์ถึงในเรื่องเกี่ยวกับพระจิตในหัวข้อต่างๆ ตามที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ และเตือนเด็กๆ ด้วยว่าคำสัญญาของพระเยซูเจ้าที่จะทรงส่งพระจิตลงมานั้น พระองค์ทรงสัญญากับเราด้วย

    พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้จิตใหม่กับประชาชน (อสค. 36:26-28)
     พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้า (มก.1:9-11)
     พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตลงมา (ยน.14:16-17)
     พระจิตเสด็จลงมายังเรา (กจ.1:8)
     พระจิตซึ่งเราได้รับแล้ว (รม.5:5)
     เราแบ่งปันพระพรในพระจิต (1 คร.12:4-7)
     เรามีชีวิตในพระจิต (กท.5:25)
     เรามีเอกภาพในพระจิต (อฟ.4:1-6)

กับเด็กๆ
    เน้นย้ำกับเด็กๆ ว่าพระจิตผู้ทรงเสด็จลงมายังบรรดาอัครสาวก ทรงเสด็จลงมายังเราด้วย พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการของแต่ละคนในการได้รับพระพรของพระจิตเพื่อช่วยเราให้ดำเนินชีวิตในการเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า แล้วให้เด็กๆ กล่าวซึ่งแต่ละข้อความข้างล่างนี้ หลังจากท่านได้กล่าวจบ
     พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้จิตใหม่กับประชาชน
     พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้า
     พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตลงมา
     พระจิตเสด็จลงมายังเรา
     พระจิตซึ่งเราได้รับแล้ว
     เราแบ่งปันพระพรในพระจิต
     เรามีชีวิตในพระจิต
     เรามีเอกภาพในพระจิต