กิจกรรมศีลกำลัง กิจกรรมที่ 5
กางเขนพระจิต

ภูมิหลัง
    จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนที่ต้องจำไว้ว่าเราต้องสวดภาวนาต่อพระจิตให้ทรงช่วยเรา นำทางชีวิตความเชื่อของเรา พระจิตทรงนำทางหัวใจและชีวิตของเรา

กับเด็กๆ
    ให้ทำกางเขนพระจิต เพื่อให้เด็กๆ จำได้ดีขึ้นว่าต้องสวดภาวนาวอนขอต่อพระจิตทุกๆ วัน แจกสำเนาภาพนกพิราบขาวและคำว่า “เชิญเสด็จมา พระจิตเจ้า” ให้เด็กตัดกระดาษสีแดงเป็นรูปไม้กางเขน (9 x 6 นิ้ว) พร้อมทั้งตกแต่งขอบกางเขนให้สวยงาม ให้ทุกคนตัดรูปภาพนกพิราบสีขาวติดไว้ตรงกลางไม้กางเขนและติดคำว่า “เชิญเสด็จมา พระจิตเจ้า” ไว้ใต้นกพิราบ

    เชิญชวนเด็กๆ ให้นำกางเขนพระจิตที่พวกเขาทำ กลับไปติดไว้ที่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องเตือนพวกเขาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระจิตในการดำเนินชีวิต ถ้อยคำที่อยู่บนไม้กางเขนบอกให้พวกเขาภาวนาต่อพระจิตอยู่เสมอ