กิจกรรมศีลกำลัง กิจกรรมที่ 2
เจริญชีวิตในพระจิต

ภูมิหลัง
    เรามีชีวิตศีลกำลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยทางการนำทางของพระจิต ทำให้เราสามารถเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก เราเป็นประจักษ์พยานถึงทุกสิ่งที่เราเชื่อ ศีลกำลังช่วยให้กระทำสิ่งนี้ เราสานต่อพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าให้กับโลกด้วยความช่วยเหลือของพระจิต

กับเด็กๆ
    พูดคุยกับเด็กๆ เรื่องศีลกำลังด้วยการใช้คำถามต่อไปนี้
     ทำไมเราจึงรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปในการรับศีลกำลัง
     พระจิตทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตในการเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้าได้อย่างไร
     การรับใช้คนยากจนหมายความว่าอย่างไร
     เราสามารถยืนหยัดเพื่อสิทธิของผู้อื่นได้อย่างไร
     การไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกสัปดาห์มีความสำคัญอย่างไร
     เป็นการง่ายหรือไม่ในการกระทำสิ่งถูกต้อง
     เป็นบุคคลแห่งการภาวนาหมายความว่าอย่างไร
     เราจะเป็นผู้สร้างสันติได้อย่างไร