กิจกรรมศีลกำลัง กิจกรรมที่ 1
สำรวจวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา

ภูมิหลัง
    ในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมานั้น พระจิตเจ้าเสด็จลงมายังบรรดาอัครสาวก และยืนยันความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าคริสตเจ้าของพวกเขา การเสด็จมาของพระจิตเจ้าเปลี่ยนบรรดาอัครสาวกจากกลุ่มผู้มีความกลัวที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องให้กลายเป็นผู้มีความกล้าหาญประกาศพระวรสาร การเสด็จของพระจิตตมอบความหวังและความกล้าหาญ เราก็เช่นกันสามารถปฏิบัตพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าให้กับโลกด้วยความช่วยเหลือของพระจิต

กับเด็กๆ
    ให้อ่านพระคัมภีร์เรื่องวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมาพร้อมกับเด็กๆ จากหนังสือกิจการอัครสาวก บทที่ 2 ข้อที่ 1-4 แล้วอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้เสียงประกอบและการทำท่าทาง อาจจะเป็นการใช้เสียงลมพัด วาดไฟเป็นรูปลิ้น หรือด้วยท่าทางโดยกางแขนทั้งสองออก (เพื่อแสดงความกล้าในการประกาศ)