ศีลกำลัง
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเป็นประจักษ์พยาน
ศีลกำลังเป็นการเฉลิมฉลองการประทับอยู่ของพระจิตที่ทรงกระทำในหัวใจและในชีวิตของเรา โดยทางศีลกำลังเราได้รับพระจิตเจ้าและพละกำลังเพิ่มมากขึ้น เพื่อติดตามพระเยซูเจ้า โดยทางพระพรของพระจิตในชีวิตของเรา เราได้รับเรียกให้เป็นประจักษ์พยานให้กับทุกคนในสิ่งที่เราเชื่อ และเจริญชีวิตความเชื่อในทุกสิ่งที่เราพูดและทุกสิ่งที่เรากระทำ
เราทุกคนไม่ว่าจะได้รับการยืนยันหรือยังไม่ได้รับ ก็ได้รับเรียกให้เจริญชีวิตที่มีพระจิตเจ้า เราได้รับพระพรของพระจิตเมื่อเรารับศีลล้างบาป พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตเจ้าลงมาเหนือบรรดาอัครสาวก และพวกท่านก็ได้รับในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา พระพรของพระจิตเจ้าเตือนเราว่าพระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเรา และของพระศาสนจักร
ศีลกำลังเป็นการ “ยืนยัน” ถึงคำสัญญา ที่เรากระทำเมื่อรับศีลล้างบาป และชีวิตที่เราได้ดำเนินไปในฐานะศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า ศีลกำลังทำให้การเดินทางความเชื่อของเรามั่นคงขึ้น การเสด็จมาของพระจิตเจ้าในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของบรรดาอัครสาวก และเราก็เช่นเดียวกันสามารถเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเปี่ยมด้วยพระจิต
การสอนคำสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศีลกำลัง เพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตในพระจิตในแต่ละวัน ยอมรับความท้าทายของพระวรสาร เรากลายเป็นผู้ที่เป็นอย่างพระเจ้าทรงสร้างเราให้เราเป็น เรานำพระคริสตเจ้าให้เข้ามาในชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม