กิจกรรมศีลล้างบาป กิจกรรมที่ 9
รับใช้ผู้อื่นที่มีความต้องการ

ภูมิหลัง
    ในฐานะศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า เราได้รับเรียกให้มารับใช้ผู้อื่นดังที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ พระองค์ทรงรับใช้ทุกคน เรารับศีลล้างบาป หมายถึงการรับใช้ผู้อื่น เป็นความจำเป็นที่จะต้องให้โอกาสกับเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขาได้รับใช้ผู้อื่น โดยผ่านทางโครงการต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น โครงการหนึ่งคือ การรวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่เกินความจำเป็นที่เราแต่ละคนเก็บเอาไว้ อาจเป็นสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน แต่อาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเรา อย่างเช่น สบู่ ผงซักฟอก กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน แชมพูสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้งผงสำหรับเด็กๆ ฯลฯ

กับเด็กๆ
    ให้เราตรวจสอบกับหน่วยงานสงเคราะห์คาทอลิกต่างๆ ว่ามีอะไรที่พวกเขาต้องการเป็นพิเศษ เมื่อทราบว่าพวกเขาต้องการอะไร ให้เด็กๆ ช่วยกันทำโปสเตอร์เกี่ยวกับโครงการนี้ เชื้อเชิญทุกๆ คน ทั้งที่วัดและโรงเรียน ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ให้เด็กๆ เขียนว่ารายการของที่ต้องการลงในโปสเตอร์ พร้อมทั้งบอกวัน เวลา และสถานที่ที่จะสามารถรับของที่จะนำมาบริจาค โครงการนี้ช่วยให้ครอบครัวต่างๆ สามารถรับใช้ผู้อื่นในนามของพระเยซูคริสตเจ้า และเตือนพวกเขาว่า “การให้” เป็นความจำเป็นตลอดทั้งปี