กิจกรรมศีลล้างบาป กิจกรรมที่ 8
เขียนบนรูปมือที่วาด

ภูมิหลัง
    ศีลล้างบาปเรียกเราให้เป็นผู้มีความเชื่อ ความหวัง เราต้องรับใช้ผู้อื่น ดังที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รับใช้ของทุกคน

กับเด็กๆ
    บอกเด็กๆ เรื่องวิธีการที่จะยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้อื่น ตัวอย่างเช่น
     เป็นเพื่อนกับเด็กใหม่ที่เข้ามาในโรงเรียน
     ช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ชราภาพ
     ให้อาหารกับผู้ยากจน

     เยี่ยมเยียนบ้านพักคนชรา
     บริจาคผ้าห่มให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่
     ภาวนาสำหรับผู้อื่นที่มีความต้องการ
    หลังจากอภิปรายถึงวิธีการต่างๆ ในการยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ให้เด็กแต่ละคนวาดรูปมือของตนเองบนกระดาษที่เตรียมไว้ และให้เขียนชื่อของตนเองไว้ตรงมุมกระดาษด้านใดด้านหนึ่ง และให้เขานำรูปมือนี้กลับไปบ้าน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจพวกเขาถึงการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น