กิจกรรมศีลล้างบาป กิจกรรมที่ 6

กิจกรรมศีลล้างบาป กิจกรรมที่ 6
ฉลองวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล

ภูมิหลัง
    ในแต่ละปีเราฉลองวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลในวันอาทิตย์ก่อนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ในฐานะที่เป็นพระศาสนจักรสากล นี่เป็นเวลาให้พระศาสนจักรมอบตนเองอีกครั้งในการประกาศข่าวดีให้กับผู้อื่น เราได้รับเรียกให้มาเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารและความรักของพระเจ้าที่ทรงมีให้กับแต่ละบุคคล เราเช่นกันที่ต้องนำข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าไปให้ผู้อื่นโดยผ่านทางพระจิตเจ้าผู้ทรงนำทางพระศาสนจักรและความพยายามของเรา

กับเด็กๆ
    บรรดาธรรมทูตนำข่าวดีมาให้กับผู้คนในประเทศของเรา และตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก การแบ่งปันข่าวดีเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน ส่งเสริมเด็กๆ และครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและสวดภาวนาให้กับบรรดาธรรมทูต เงินและคำภาวนาของเรานี้นำไปช่วยเหลือวัดต่างๆ โรงพยาบาล และโรงเรียนในแดนมิสซังทั่วโลก ด้วยวิธีนี้เราได้แสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน