กิจกรรมศีลล้างบาป กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมศีลล้างบาป กิจกรรมที่ 5
แบ่งปันเรื่องราวของนักบุญแพทริค

ภูมิหลัง
    นักบุญ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์) คือผู้ที่เลียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในการดำเนินชีวิตและด้วยวิธีการอื่นๆ มากมาย นักบุญแพทริคเจริญชีวิตตามแบบอย่างพระวรสารและกระทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงสั่ง คือประกาศพระวรสาร (ข่าวดี) ให้กับผู้อื่น นักบุญแพทริคเดินทางไปประเทศไอแลนด์และแบ่งปันความเชื่อคาทอลิกของท่านให้กับชาวไอริช ท่านเดินทางไปทั่วประเทศไอแลนด์เพื่อพูดถึงเรื่องพระเจ้า ท่านล้างบาปให้ประชาชนและสร้างวัดหลายแห่ง นักบุญแพทริคสอนชาวไอริชถึงเรื่องพระตรีเอกภาพและนำพวกเขาให้มีความเชื่อในพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระจิต

    นักบุญแพทริคปฏิบัติตามคุณธรรมของศีลล้างบาปของความกล้าหาญ และท่านเป็นบุคคลแห่งการภาวนา ท่านได้ยินพระเจ้าทรงเรียกท่าน ท่านเป็นแบบอย่างชีวิตให้กับเราในเรื่องการเจริญชีวิตตามพระวรสาร เราก็เช่นเดียวกันได้รับเรียกให้มาแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้ากับบุคคลอื่นๆ

กับเด็กๆ
    เป็นที่รู้จักกันดีว่าท่านนักบุญแพทริคใช้เชมร๊อค (เป็นพืชที่มีใบสามแฉก) เพื่อแสดงให้เห็นถึงสามพระบุคคลเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว เชื้อเชิญเด็กๆ ให้วาดใบเชมร๊อคด้วยกระดาษสีเขียว ให้เขียนพระบิดา พระบุตร และพระจิต ลงในแต่ละกลีบ จบกิจกรรมนี้ด้วยการสวดภาวนา ทำเครื่องหมายกางเขน