แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รายการบอร์ดนิทรรศการที่แผนกคริสตศาสนธรรมจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ เป็นสื่อสำหรับการสอนคำสอน และคริสตศาสนธรรม

รายการนิทรรศการ

 

ตัวอย่างนิทรรศการ...