นานาสาระ : บาทหลวง ไพรัช ศรีประเสริฐ / งานฝ่ายสังคม