แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลมหาพรตและปัสกา

 

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เทศกาลมหาพรตและปัสกา

 • E-book มหาพรต
 • E-book สุขสันต์ปัสกา
 • ความหมาย เทศกาลมหาพรต
 • วีดิทัศน์ เทศกาลมหาพรต โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
 • วีดิทัศน์ เทศกาลมหาพรต โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
 • วันพุธรับเถ้า (ความหมาย)
 • ทำไมเทศกาลมหาพรตต้อง 40 วัน
 • จิตตารมณ์การถือศีลอดอาหาร
 • ความหมายการเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)
 • วีดีทัศน์ การเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
 • วีดิทัศน์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ โดยแผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ
 • วีดิทัศน์ อาทิตย์ใบลาน และการคลุมผ้ารูปศักดิ์สิทธิ์ โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
 • วีดิทัศน์ ตรีวารปัสกา โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
 • วีดิทัศน์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ตรีวารปัสกา โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
 • วีดิทัศน์ เรื่อง ฟื้นจากความตาย by Super Book
 • พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ
 • วีดิทัศน์ เทศกาลปัสกา โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
 • วีดิทัศน์ วันอาทิตย์ปัสกาและเทศกาลปัสกา โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
 • ภาพระบายสี เดินรูป 14 ภาค
 • ภาพระบายสี สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 

กิจกรรมที่ 2 เรียงลำดับข้อความพระคัมภีร์ (กท 6:9-10) ให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ 3 จับคู่มหาพรต ลด ละ เลิก

กิจกรรมที่ 4 แบบทดสอบมหาพรต ลด ละ เลิก

กิจกรรมที่ 5 ตีตัวตุ่นมหาพรต ลด ละ เลิก

กิจกรรมที่ 6 ค้นหาคำ เทศกาลมหาพรต

กิจกรรมที่ 7 จับคู่ เดินรูป 14 ภาค

กิจกรรมที่ 8 แบบทดสอบ เดินรูป 14 ภาค

กิจกรรมที่ 9 เกมจับผิดภาพ อาหารค่ำมื้อสุดท้าย

กิจกรรมที่ 10 เกมจับผิดภาพ พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาอัครสาวก

กิจกรรมที่ 11 เกมจับผิดภาพ พระเยซูเจ้าภาวนาในสวนเกทเสมนี

กิจกรรมที่ 12 คำที่ขาดหายไป พระคูหาว่างเปล่า

กิจกรรมที่ 13 คำสลับอักษร ปัสกา

 

มหาพรต

เรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง สาสน์มหาพรต 2022 by CCBKK

จับคู่ มหาพรต ลด ละ เลิก by CCBKK

แบบทดสอบ มหาพรต ลด ละ เลิก by CCBKK

ตีตัวตุ่น มหาพรต ลด ละ เลิก กันดีไหม by CCBKK

ค้นหาคำ เทศกาลมหาพรต by CCBKK

จับคู่ เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) by CCBKK

แบบทดสอบ เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) by CCBKK 

game 1

 

game 2

 

game 3

คำที่ขาดหายไป พระคูหาว่างเปล่า ข่าวดีจากทูตสวรรค์ by CCBKK

คำสลับอักษร ปัสกา by CCBKK