สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม

กิจกรรมที่ 2 จับคู่ พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม

กิจกรรมที่ 3 แบบทดสอบ พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม

พระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม